Ranganatha Swamy Brahmotsavams from 18th March

Annual brahmotsvams of Ranganatha Swamy in Nellore are set to start from 18th March with Ankurarpanam and conclude on 29th with Theppotsavam.

18th – Akurarpanam

19th – Dhwajarohanam (5 AM) and Seshavahanam (Evening)

20th – Suryaprabha (Morning) and Hamsavahanam (Evening)

21st – Simahavahanam (Morning) and Chandraprabha Vahanam (Evening)

22nd – Pallaki (Morning) and Hanumantha Vahanam (Evening)

23rd – Mohini Avatharam (Morning) and Bangaru Garuda Seva (Evening)

24th – Kalyanotsavam (7 PM)

25th – Radhotsavam (Morning) and Ponnavahanam (Evening)

26th – Ashwavahanam

27th – Pranaya Kalahotsavam and Chakra snanam

28th – Pushpayagam (6 PM), Davanotsavam (9 PM) and Dhvajavarohanam (10 PM)

29th – Theppotsavam

Sri Prasanna Venkateswara Swamy Panchavahnika Brahmotsavams 2016

bilakoota venkateswara nellore

Annual brahmotsavams of Sri Prasanna Venkateswara Swamy at Bilakoota Kshetram of Konda Bitragunta near Nellore are starting from 18th March this year.

• 18/03/2016-1st day: Ankurarpanam

• 19/03/2016-2nd day: Thirumanjanam, Dhwajarohanam, Sesha Vaahanam

• 20/03/2016-3rd day: Hanumantha Seva

• 21/03/2016-4th day: GARUDA SEVA

• 22/03/2016-5th day: Mokkubadulu and Theppotsavam

• 23/03/2016-6th day : KALYANOTHSAVAM and RADHOTHSAVAM

• 24/03/2016-7th day: EKANTHA SEVA and MUSICAL NIGHT

 

Sri Krishna Dharmaraja Swami Brahmotsavams in Nellore

Dharmaraja Swamy Brahmotsavams will be held in Mulapet, Nellore starting from 24th July.

24th – Ankurarpana (7PM)

25th – Dhwajarohanam (8AM), Theerthavadi (7AM), Chappara Utsavam (8PM)

26th – Pandava Jananam (night)

27th – Aksharabhyasam, Vilu Vidya

28th – Lakka Gruha Dahanam

29th – Hidimbasura Vadha

30th –  Draupadi Kalyanam

31st – Subhadra Kalyanam

1st – Rajasuya Yaagam

2nd – Draupadi Devi Mana Samrakhana

3rd – Thapassu Manu

4th – Virata Parvam

5th – Malla Yuddham

6th – Keechaka Vadha

7th – Uttara Gograhanam

8th – Sree Krishna Rayabaram

9th – Alugu Niluputa

10th – Duryodhana, Dussasana Vadha

11th – Agni Pravesam

12th – Vasanthotsavam

13th – Yudhishtara Pattabhishekam

 

Sri Ramalingeswara Swami Brahmotsvams in Rama Thirtham, Nellore

Brahmotsavam of Sri Ramalingeswara Swami of Ramathirtham beach, Vidavaluru Mandalam, Nellore are commencing from 29th June and will conclude on 9th July 2013.

The temple was originally built in 14th century by Pallava kings and was later rebuilt in 18th century by Kotamreddy Seshadri Reddy, which was later renovated by Alturi Adinarayana Reddy and friends in 2010.

29th June- Ankurarpanam

30th June – Dhwajarohanam, Sesha Vahanam

1st July – Chilaka Vahanam

2nd July – Hamsa Vahanam

3rd July – Puli Vahanam

4th July – Ravana Seva

5th July – Nandi Seva

6th July- Rathotsavam

7th July – Kalyanam, Enugu Vahanam

8th July – Samudra Snanam, Theppotsavam, Gurrapu Vahanam, Paru veta

9th July – Dhwajavarohanam, Ekanta Seva

 

Moolasthaneswara Swamy Brahmotsavams from today in Nellore

Moolasthaneswara Swamy Brahmotsavams began today in Nellore.

15th Feb-Wed-Ankurarpanam

16th Feb-Thu-Dhwajarohanam

17th Feb-Fri-Purusha Mrugavahanam

18th Feb-Sat-Sesha Vaahanam

19th Feb-Sun-Vendi Raavana Seva

20th Feb-Mon-Siva Rathri-Ginne Bhiksha, Lingodbhavabhishekam, Vendi Nandi Seva

21st Feb-Tue-Kalyanam

22nd Feb-Wed-Rathotsavam

23rd Feb-Thu-Puli Vaahanam

24th Feb-Fri-Alakala Thopu

25th Feb-Sat-Dhwajavaharohana

26th Feb-Sun-Davanotsavam

27th Feb-Mon-Ekantha Seva